@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
  
 

Ban Tổ Chức

 
Ban Cố Vấn

 
Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
Tel: (02) 9785 5885
Email: vuong.ng@optushome.com.auMục Sư Nguyễn Xuân Đức
Tel: (714) 848 4345
Email: dxnguyen90@hotmail.com


 
Mục Sư Ngô Minh Quang
Tel: (03) 9548 3865
Email: tinlanh@alphalink.com.au

Trưởng Ban Tổ Chức
Mục Sư Trịnh Mỹ Hoa
Tel: (07) 3297 0891
Mobile: 0418 786 256

Email: hoatrinh77@yahoo.com

Thư Ký
Ông Hoàng Nghĩa Tiến
Tel: (07) 3879 0529
Mobile: 0404 620 870
Email: nghiatienhoang@yahoo.com.au
Thủ Quỹ
Ông Trần Văn Thưởng
Tel: (07) 3279 9328
Mobile: 0405 310 132
Email: vanthuong@hotmail.com
     
Ban Cầu Nguyện
Mục Sư Đinh Trường Chinh
Bà Tạ Thị Kim

Ban Thờ Phượng
Cô Nguyễn Nhật Nguyên Thủy

Ban Thanh Niên và Trang Trí
Anh Phan Trung Duy
Ban Tiếp Tân
Ông Hoàng Thượng Hiền

Ban Thể Thao và Hoạt Động Ngoài Trời
Anh Võ Sơn Tùng
Anh Võ Sơn Giàu

Ban Canteen và Ẩm Thực
Bà Phan Kim Tiếng
Bà Hoàng Thị Nhàn
Ban Vận Chuyển
Ông Trương Hữu Đức
Ông Nguyễn Văn Tỷ
Ban Giải Trí và Du Ngoạn
Cô Ngô Thanh Vân
Ban Childcare
Bà Lý Thị Phụng
Ban Câu lạc Bộ Thiếu Nhi
Mục Sư Trịnh Thanh Thuận
Cô Phạm Nguyệt
Ban Gây Quỹ
Bà Lê Thị Hương
Anh Ngô Thái Bảo
Hoàng Uyên
Ban Kỷ Thuật & Trang Website
Anh Võ Sơn Giàu
Cô Nguyên Thủy
Ban Y Tế
Mục Sư Nhiệm Chức Viên Thế Trung
(Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Brisbane)
   
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28