@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 

 
 

 

     
 

Đăng Ký

*******

Quý vị muốn tham dự Đai Hội Liên Hũu Tin Lành Úc Châu và Thế Giới, xin quý vị lưu lại mẫu đơn đăng ký từ trang web rồi chuyển cho Ban Tổ Chức bằng đường Bưu Điện hoặc fax.

 

Mẫu Đơn Đăng Ký

Phiếu Ghi Danh (.doc)

Phiếu Ghi Danh (.pdf)

 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28