@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 

 
 

 

     
 

Danh Sách Diễn Giả

*******

Kính thưa quý Mục sư/ Giáo Sư/ Truyền Đạo
Đồng kính thưa quý vị Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu & Thế Giới/ Qúy Ban Chấp Hành Hội Thánh/ Quý Tín Hữu,

Cảm tạ  ơn Chúa đã  ban  ân sủng  vô lượng vô biên trên Hội Thánh của Ngài và bởi ơn thần hựu của Đức Thánh Linh đã ban ơn  và soi dẫn cho Ban Tổ chức Đại Hội về diễn giả  cho chương trình Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu và Thế Giới năm 2008. 

Dưới đây là những vị Mục sư & Giáo sư đã được Chúa cảm động góp phần trong việc giảng  dạy và huấn luyện trong chương trình Đại Hội.  Ban  Tổ  Chức Đại Hội  tha thiết kêu gọi  và kính mong quý đầy tớ Chúa và quý dân sự Chúa khắp nơi cầu thay cho chức vụ thánh của  quý vị Mục sư/ Giáo sư diễn  giả  Đại Hội được đầy ơn và đầy năng quyền của Lời Chúa  trong từng sứ điệp để phục hưng tâm linh cho toàn thể  tôi con  của Chúa đến  tham dự chương trình Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu & Thế Giới 2008.

Diễn Giả Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu & Thế Giới 2008.

Mục Sư Tiến Sĩ  David Loder
Chủ Nhiệm Liên Hiệp Baptist Queensland, Úc Châu

Mục Sư Tiến Sĩ Lê Hồng Phúc
Giáo Sĩ Southern Baptist, Anh Quốc

Mục Sư Tiến Sĩ  Phan Minh Hội
Giáo Sĩ Southern Baptist, Malaysia

Mục Sư Tiến Sĩ  Đặng Ngọc Báu
Phó Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới
Giáo Hạt Trưởng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ

Mục Sư Phạm Đình Nhẫn và Bà
Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam

Mục Sư  Phùng Văn Huyên
Hội Trưởng Tổng Liên Hội: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Miền Bắc

Giáo Sư Ánh Tuyết  Fisher
Giáo Sư Viện Thần Học Việt Nam Hoa Kỳ

 

Tiến sĩ Phan Như Ngọc
Tiến Sĩ Khoa Học, Đức
 

 

Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Đông Berlin, Đức Quốc

Mục Sư Tiến Sĩ  Nguyễn Xuân Đức
Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

  • Mục Sư Tiến Sĩ  Nguyễn Hữu Cương (Viện Trưởng Viện Thần Học Việt Nam Hoa Kỳ)

Ban Tổ Chức tha thiết mong rằng Đại Hội sẽ là cơ hội mà mỗi con dân Chúa từ khắp nơi sẽ nhận được thật nhiều niềm an ủi, khích lệ trên hành trình theo Chúa.
Muốn thật hết lòng!

Ban Tổ Chức Đại Hội chân thành tri ơn  tấm lòng cầu thay của toàn thể quý vị.

 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28