@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 


Hình Ảnh Bond University và Varsity Lakes
Chỗ Ở Tại Bond University
Chỗ Ở Tại The Chancellor
Du Ngoạn 
 

Hình Ảnh Bond Univserity và Varsity Lakes

.

Quan cnh bên ngoài Bond University, nơi t chc Đi Hi

 


Chỗ Ở Tại Bond University

.

Khung cnh bên ngoài khu vc phòng ti Bond University

 


Chỗ Ở Tại The Chancellor

.

Mt ngoài khách sn cao cp Chancellor

 


Du Ngoạn

.

 

 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28